.
 

IN ẤN & BAO BÌ

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG Phó Giám Đốc CTY TNHH C&C 13 0101 0059
2 LÊ THỊ DIỆU LINH Giám Đốc CTY MỰC IN OPAL - CHI NHÁNH CTY TNHH NGỌC 13 0101 0060

 

Hiện ở block Các sự kiện: