.
 

CÔNG NGHỆP NẶNG

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 ĐỖ DUY HIẾU Giám Đốc Điều Hành CTY TNHH & SX THÉP VIỆT 07 0101 0049
Hiện ở block Các sự kiện: