.
 

Gia Nhập Hội

Điều kiện cơ bản để trở thành Hội viên Hội Nữ Doanh nhân Tp. Hồ Chí Minh:

 1. Hội viên Chính thức:
  • Hội viên Cá nhân: Nữ doanh nhân Việt nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm nữ chủ doanh nghiệp và nữ lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp (không phân biệt thành phần kinh tế hay quy mô) có đăng ký kinh doanh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ năng lực pháp lý, tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội và tự nguyện gia nhập Hội.
  • Hội viên Tổ chức: Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có thu thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hội, có nhiều Cá nhân có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội và tự nguyện gia nhập Hội. Các cá nhân của Hội viên Tổ chức tham gia sinh hoạt Hội phải từ cấp quản lý trở lên và có đăng ký danh sách, thông tin cụ thể với Văn phòng Hội.
  • Hội viên Tập thể: Câu lạc bộ Nữ doanh nhân các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội.
 2. Hội viên Liên kết: Nữ doanh nhân Việt nam không đủ điều kiện là Hội viên Chính thức; có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự; tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xem xét làm Hội viên Liên kết của Hội.
 3. Hội viên Danh dự: Nữ công dân Việt Nam có uy tín cao trong xã hội, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hội; tán thành Điều lệ Hội và tham gia hoạt động Hội, có thể được Ban Thường vụ Hội công nhận là Hội viên Danh dự của Hội.

Thủ tục gia nhập Hội

Hồ sơ gia nhập gồm:

 1. Đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc tập thể (Hội viên Tập thể) (theo mẫu do Hội quy định).
 2.  Tờ thông tin trích ngang dành cho cá nhân hoặc tập thể (theo mẫu do Hội quy định).
 3. Quyết định bổ nhiệm (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc quyết định cử người đại diện tham gia Hội (Hội viên Tập thể).
 4. Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức).
 5. Xác nhận đóng Hội phí (Phiếu thu của VPH, Ủy nhiệm chi).

Hội phí  bao gồm các mức sau:

 1. Hội viên Cá nhân: 3.000.000 đồng/năm
 2. Hội viên Tổ chức:
  1. Từ 2-3 cá nhân tham gia: 7.000.000 đồng/năm
  2.  Từ 4-5 cá nhân tham gia: 10.000.000 đồng/năm
 3. Hội viên Tập thể: 5.000.000 đồng/năm
 4. Hội viên Liên kết: Bằng mức của Hội viên Cá nhân

Mẫu đăng ký gia nhập Hội có thể download tại đây.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

Quyền của hội viên

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội; đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật.

7. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

8. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội; quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội; Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí.

Nghĩa vụ của Hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội.

2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và học hỏi với các hội viên khác, xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công, phê chuẩn, cho phép bằng văn bản.

4. Tuyên truyền rộng rãi về Hội để thu hút Hội viên mới và hoạt động góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

7. Trả lại thẻ Hội viên hoặc giấy chứng nhận Hội viên (nếu có) khi không còn là Hội viên.

Thủ tục kết nạp hội viên

 Thủ tục gia nhập Hội: Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy muốn gia nhập Hội cần nộp hồ sơ gia nhập Hội tại Văn phòng Hội, gồm:

 1. Đơn xin tham gia Hội dành cho cá nhân (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc tập thể (Hội viên Tập thể) (theo mẫu do Hội quy định).
 2.  Tờ thông tin trích ngang dành cho cá nhân hoặc tập thể (theo mẫu do Hội quy định).
 3. Quyết định bổ nhiệm (Hội viên Cá nhân, Hội viên Liên kết, các cá nhân của Hội viên Tổ chức) hoặc quyết định cử người đại diện tham gia Hội (Hội viên Tập thể).
 4. Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Hội viên Tập thể, Hội viên Tổ chức).
 5. Xác nhận đóng Hội phí (Phiếu thu của VPH, Ủy nhiệm chi)

Quy trình kết nạp Hội viên

 1. VPH tiếp nhận đầy đủ hồ sơ gia nhập và theo định kỳ cuối mỗi tháng trình Thường trực Hội.
 2. Thường trực Hội xem xét và ra quyết định chấp nhận hồ sơ gia nhập.
 3. Trong vòng 15 ngày sau khi có quyết định của Thường trực, VPH thông báo danh sách Hội viên mới cho toàn thể Hội viên qua Bản tin tháng và website HAWEE.
 4. Kể từ ngày Thường trực Hội ra quyết định, Hội viên mới được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên HAWEE theo quy định tại Quy chế này.
 5. Lễ kết nạp Hội viên mới sẽ được thực hiện vào các sự kiện lớn hoặc họp mặt Hội viên định kỳ của HAWEE.

Thông tin chi tiết về thủ tục gia nhập Hội vui lòng liên hệ:

HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HAWEE)

170E Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Tel: 08.39956579 Email: hawee.hochiminh@gmail.com - Hoivien@hawee.vn