.
 

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING

STT Họ và Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp MÃ HỘI VIÊN
1 LÊ BẠCH HOA Giám đốc CTY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG AXIS RESEARCH 18 0101 0015
Hiện ở block Các sự kiện: