Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN VŨ LINH CHI

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HỒNG DANH

Dược phẩm – trang thiết bị y tế

NGUYỄN VŨ MỸ YẾN LINH

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HỒNG DANH

Dược phẩm – trang thiết bị y tế

PHAN THỊ THU THỦY

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM DƯỢC PHẨM ANH DŨNG

Dược phẩm – trang thiết bị y tế