Workshop "Quản lý Rủi ro Dành riêng cho Chủ Doanh Nghiệp" - Tổ chức bởi Hiệp Hội Thương Mại Pháp


08:30 25/10/2018

Landmark, Lầu 15, 5B Ton Duc Thang, Quận 1

Nội dung

Workshop "Risk Management for Non-specialists" (Workshop "Quản lý Rủi ro Dành riêng cho Chủ Doanh Nghiệp" - Tổ chức bởi Hiệp Hội Thương Mại Pháp)
Thursday, October 25th 2018 from 8:30 a.m to 10:30 a.m
at CCIFV HCMC,
Landmark Building, 15th floor, 5B Ton Duc Thang, D.1

 

Đăng ký tại đây.