Đăng ký Mentee


1/Tham gia chương trình một cách nghiêm túc & chuyên nghiệp

2/Dành thời gian cho 1 buổi gặp Mentor/tháng

3/Tham gia các buổi Định hướng, Đào tạo trong cộng đồng HAWEE Mentoring