Đăng ký Mentor

1/Tuyệt đối bảo mật thông tin

2/Dành thời gian cho 1 buổi gặp Mentee/tháng

3/Tham gia các buổi Định hướng, Đào tạo trong cộng đồng HAWEE Mentoring