Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

BÙI THƯƠNG HUYỀN

Phó Giám Đốc

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Plasma Ứng Dụng

Điện – điện tử – điện lạnh