Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

TRẦN VŨ NGÂN GIANG

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG LIN

Tổ chức phi chính phủ

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁ TRỊ SỐNG ViỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ