Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

LÊ NGỌC DIỄM

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ETEC

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...